Micro Oiseau | free marketing and translation guides for micro entrepreneurs and startups

به راهنماهای بازاریابی رایگان خود خوش آمدید.

برای کمک به اجرای ایده های سازمانی خود، از این راهنمای کوتاه، آسان و کاربردی برای برندسازی و بازاریابی کسب و کار خود استفاده کنید.

مملو از توصیه های خوب و نکات برتر برای کمک به شما در ایجاد کسب و کار خود به بهترین شکل.

راهنمای صوتی … راحت باش و گوش کن!