Micro Oiseau | free marketing and translation guides for micro entrepreneurs and startups

ارزش گذاری: چگونه باید برای فروش قیمت درست تعیین کنیم.

برای تعیین نرخ روی محصولات و خدمات مان باید سه چیز را بدانیم:

– هزینه چیزهای را که تولید میکنیم

– ارزش و بهای آنرا برای مشتریان احتمالی مان

– و انیکه، هرچه ما فکرکنیم، درنهایت این مشتری مان است که تصمیم میگیرند که چه چیزی پرداخت خواهد کرد. (بیشتر از آن چیزیکه شما به آن فکر میکردید!)

هزینه شامل وقت شما، مواد لازم و اجاره برای تولید محصولات و غیره میشود. قیمت براساس تخصص، کمیاب بودن، ارزشها و شرایط تعیین میشود. بنا، شناخت مشتریان ایده آل تان یک رکن مهم تصمیم گیری درنرخ گذاری است.